ABONNEMENTS-BETINGELSER

TS Computer ApS
Generelle abonnementsbetingelser

Den 14. august 2022

H A N D E L S B E T I N G E L S E R
for abonnementsordninger

Nedenstående udgør handelsbetingelser for abonnementsordninger fra:

TS Computer ApS
Rytoften 5B, 2. sal
8210 Aarhus V
CVR-nummer 31417945

1. INDLEDNING
Nærværende handelsbetingelser suppleres af de generelle handelsbetingelser mellem TS Computer ApS (herefter ”TS Computer”) og deres kunde (herefter ”Kunden”), til sammen kaldet ”Parterne”.
I tilfælde af uoverensstemmelse mellem nærværende betingelser og de generelle handelsbetingelser, gælder nærværende betingelser.
Nærværende vilkår finder anvendelse på alle aftaler om løbende levering af hostingservice fra TS Computer til Kunden i en aftalt periode eller på opsigelsesvilkår (abonnementsaftaler).

2. PRISER OG BETALING
I forbindelse med indgåelse af en abonnementsaftale oplyses opstartsomkostninger og priser på den løbende drift, herunder priser for abonnement, eventuelle licenser fra tredjeparter mv.
Alle priser er angivet i danske kroner og er eksklusive moms, medmindre andet er angivet.
Betalinger vedrørende abonnementsaftalen faktureres løbende forud for den i abonnementsaftalen aftalte periode (typisk 3, 6 eller 12 måneder ad gangen).
TS Computer er berettiget til at forhøje sine priser på den løbende drift, såfremt TS Computer pålægges prisstigninger på ydelser fra underleverandører, herunder stigninger på licensomkostninger, opgraderingsomkostninger og lignende.
Assistance, der ikke er indeholdt i abonnementsaftalen, afregnes på baggrund af medgået tid og i henhold til de til enhver tid gældende timetakster, jf. de generelle handelsbetingelser pkt. 4.

3. AFTALENS VARIGHED OG OPSIGELSE
Abonnementsaftalen er gældende i den i aftalen anførte periode (typisk 3, 6 eller 12 måneder fra ikrafttrædelsestidspunktet).
Abonnementsaftalen forlænges automatisk med en ny abonnementsperiode, jf. ovenstående pkt., medmindre aftalen forinden opsiges med 1 måneds skriftligt varsel til udgangen af en abonnementsperiode.
TS Computer ApS
Generelle abonnementsbetingelser
Den 14. august 2022

Ved fremsendelse af opsigelse på skriftligt grundlag, skal Kunden kunne dokumentere modtagelse og modtagelsestidspunkt hos TS Computer.
TS Computer kan til enhver tid opsige en abonnementsaftale med 1 måneds skriftligt varsel til den 1. i en måned. Opsigelsen skal ske skriftligt og TS Computer skal kunne dokumentere modtagelse og modtagelsestidspunktet hos Kunden.

4. TS COMPUTERS FORPLIGTIGELSER
TS Computer forpligter sig til at stille en driftsplatform til rådighed for Kunden, dvs. lejet plads og software på en server ejet af TS Computer eller dennes underleverandør, samt levere eventuelt klientsoftware, herunder webhotel, mailhotel, Hosted Exchange, remote backup eller lignende.
TS Computer tilstræber adgang til og fra de pågældende driftsplatforme 24 timer i døgnet året rundt, men forbeholder sig retten til driftstop i kortere eller længere tid i forbindelser med reparationer eller vedligeholdelse. Kunden opnår ikke krav på økonomisk kompensation, herunder forholdsmæssigt afslag, i sådanne tilfælde.
TS Computer tilstræber at varsle planlagte driftstop på forhånd. Manglende varsling kan ikke føre til kompensation.

5. KUNDENS FORPLIGTELSER
Kunden accepterer, at TS Computer ikke påtager sig at kontrollere de informationer og data, som Kunden sender eller modtager via driftsplatformen, og at Kunden selv er ansvarlig for lovligheden heraf.
Kunden accepterer, at TS Computer ensidigt og med varsel på 1 måned til den 1. i en måned kan definere hvilke informationer og data, der på grund af anstødelig eller sensitiv karakter ikke må lagres i driftsplatformen eller sendes/modtages via driftsplatformen. Regler herfor vil fremgå af en ”Acceptable Use Policy”. Den til enhver tid gældende ”Acceptable Use Policy” findes på TS Computers hjemmeside.
Brugen af visse abonnementsydelser forudsætter, at Kunden installerer tredjepartssoftware på sit udstyr. Kunden er forpligtet til at afinstallere den pågældende software ved abonnementsaftalens ophør eller i tilfælde af misligholdelse. Såfremt Kunden undlader at afinstallere softwaren, og dette fører til krav mod TS Computer fra tredjemand, skal Kunden friholde TS Computer for ethvert krav herfor.
For abonnementsaftaler indeholdende backup-tjenester, er det Kundens ansvar at undersøge, at backup-jobbet inkluderer de filer og mapper, der ønskes backup af.
Kunden er forpligtet til at sikre backups med krypteringspassword, og Kunden er forpligtet til at opbevare et sådant password forsvarligt og sikkert. Såfremt passwordet mistes, vil hverken TS Computer eller Kunden være i stand til at genskabe data fra den pågældende, passwordbeskyttede backup.

6. ANSVARSBEGRÆNSNING
TS Computer ApS
Generelle abonnementsbetingelser
Den 14. august 2022

TS Computers ansvar og eventuelle økonomiske kompensation er – for ethvert tab eller skade – beløbsmæssigt begrænset til et beløb svarende til hvad Kunden har betalt for den løbende drift i de forudgående 3 måneder i henhold til abonnementsaftalen.
Øvrige betingelser om ansvarsbegrænsning fremgår af de generelle handelsbetingelser pkt. 8.

7. MISLIGHOLDELSE
I tilfælde af Kundens væsentlige misligholdelse af nærværende eller de generelle abonnementsbetingelser er TS Computer berettiget til – uden forudgående varsel – at ophæve aftalen. Dette kan ske ved skriftlig henvendelse til Kunden med besked om årsagen til ophævelsen.
Følgende er eksempler på forhold, som altid betragtes som væsentlig misligholdelse:
– Kunden betaler ikke rettidigt
– Kunden skaffer sig uautoriseret adgang til driftsplatformen eller TS Computers servere eller andet udstyr
– Kunden spreder vira eller tilskynder til eller rådgiver om spredning af sådan
– Kunden overtræder gentagne gange den fastsatte ”Acceptable Use Policy”
– Kunden retter uanmodet henvendelse til andre brugere på nettet (spam)
I tilfælde af misligholdelse, forpligter Kunden sig til efter TS Computers anvisninger herom straks at afinstallere og ophøre med brugen af software, herunder scripts, på driftsplatformen, som belaster dennes systemressourcer (processor, hukommelse mv.) væsentligt
Såfremt Kunden, trods skriftligt påkrav herom, ikke afinstallerer og ophører med brugen af den pågældende software straks, er TS Computer berettiget til at lukke for Kundens driftsplatform indtil Kunden selv har afinstalleret den pågældende software – hvilket i givet fald skal ske uden ugrundet ophold – eller til selv at foretage afinstallation af den pågældende software for Kundens regning. Gentagen overtrædelse af ovenstående betragtes som væsentlig misligholdelse.
I tilfælde af TS Computers ophævelse som følge af misligholdelse, returneres Kundens betalinger ikke, hverken helt eller delvist.
Kunden er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler herom.

8. DATAOVERFØRELSE/TRAFIK
Kundens samlede datatrafik til/fra driftsplatformen må maksimalt udgøre 1000 GB pr. måned.
Trafik ud over de 1000 GB faktureres i henhold til belastning og i henhold til den enhver tid gældende prisoversigt.

9. DATABESKYTTELSE
TS Computer agerer som databehandler for Kunden og enhver databehandling sker således efter Kundens instruks. Særskilt databehandleraftale mellem Parterne indgås senest samtidig med abonnementsaftalens opstart.