BETINGELSER FOR PROGRAMMERINGS-OPGAVER

Generelle betingelser for programmeringsopgaver

Den 14. august 2022

H A N D E L S B E T I N G E L S E R
for programmeringsopgaver

Nedenstående udgør handelsbetingelser for abonnementsordninger fra:

TS Computer ApS
Rytoften 5B, 2. sal
8210 Aarhus V
CVR-nummer 31417945

1. INDLEDNING
Nærværende handelsbetingelser suppleres af de generelle handelsbetingelser for programmeringsopgaver mellem TS Computer ApS (herefter ”TS Computer”) og kunden (herefter ”Kunden”), til sammen kaldet ”Parterne”.
I tilfælde af uoverensstemmelse mellem nærværende betingelser og de generelle handelsbetingelser, gælder nærværende betingelser.
Nærværende vilkår finder anvendelse på alle aftaler om udvikling af programmel/software foretaget af TS Computer for Kunden.

2. BETINGELSER
Kunden opnår en tidsubegrænset, ikke-overdragelig og ikke-eksklusiv ret til at benytte det af TS Computer udviklede software til løsning af de opgaver og i det anlæg, hvortil det er anskaffet og alene til det formål og de antal brugere, som Kunden har oplyst TS Computer.
Såfremt Kunden anvender softwaren til andre formål end det mellem Parterne aftalte, vil der foreligge væsentlig misligholdelse, og TS Computer er i så fald berettiget til at ophæve Parternes aftale, hvorefter Kunden skal tilbagelevere det købte og indstille enhver brug. Kunden vil ikke være berettiget til tilbagebetaling af købesummen, hverken helt eller delvist, såfremt aftalen ophæves som følge af Kundens misligholdelse.
Såfremt Kunden foretager programændringer uden TS Computers forudgående, skriftlige samtykke, bortfalder TS Computers forpligtelser i relation til softwaren, herunder pligten til at afhjælpe eventuelle mangler og udføre vedligeholdelse.

3. IMMATERIELLE RETTIGHEDER
Softwaren og den dertilhørende dokumentation er ophavsretligt beskyttet og samtlige rettigheder hertil tilhører TS Computer. Der må således ikke ske eksemplarfremstilling, reproduktion, offentliggørelse eller overførsel til tredjemand uden TS Computers forudgående, skriftlige samtykke og da kun i det omfang det er nødvendigt for at opfylde formålet som oplyst til TS Computer.
TS Computer ApS
Generelle betingelser for programmeringsopgaver
Den 14. august 2022

Kunden er forpligtet til at behandle softwaren og den dertilhørende dokumentation på en sådan måde, at uberettiget kopiering eller misbrug fra tredjemand forhindres. Alene Kundens egne ansatte må benytte softwaren, medmindre der forelægger forudgående, skriftlige samtykke fra TS Computer, og da kun i det omfang det er nødvendigt for at opfylde formålet som oplyst til TS Computer.
Kildekoden til den leverede software er fortrolig. Kildekoden må ikke tilbageoversættes i form af reverse engineering eller lignende.